You are currently viewing חלמונית זעירה – גבעת עדה,היום השישה עשר מלחמת ה – 7 באוקטובר.

חלמונית זעירה – גבעת עדה,היום השישה עשר מלחמת ה – 7 באוקטובר.

  • מחבר:

״כל שמאחר לפדות השבויים היכן שאפשר להקדים, כאילו שופך דמים״ שולחן ערוך, יורה דעה רנ״ב

החלמונית הזעירה היא גאופיט בעלת בצל קטן,עלים צרים והיא פורח ישר על פני הקרקע. שמה המדעי בתרגום לעברית הוא:"שפרחיו כמו סיתוונית" ואכן,בניגוד לאחותה החלמונית הגדולה היא נראית יותר כמו סיתוונית היורה ש"התחפשה" לחלמונית בהחליפה את שמלת הסגול שלה בזו הכתומה.

החלמונית הזעירה פורחת בתחילת הסתיו ולפרק זמן קצר מאוד. הפריחה איננה בקבוצות אלא בפריטים המפוזרים בשטח הגידול. בישראל שני מינים של החלמונית,מתוך תשעה,זו הזעירה והחלמונית הגדולה. החלמונית הצהובה היא מין מתורבת ואיננה חלק מקורפוס הצומח של ישראל. החלמונית שכיחה באזור אגן הים התיכון וגדלה משני עברי בקעת הירדן הצפונית,בגולן,במזרח הגליל ובמקומות ספורים במרכז הארץ וצפונה. בית הגידול המפורסם שלה הוא בגן המייסדים אשר בגבעת עדה,שם ביקרנו ביום השישה עשר למלחמת השביעי באוקטובר.

בשל גודלה הזעיר ופריחתה ממש על פני הקרקע מבט להשבעת העין,בכלל,ועין עדשת המצלמה,בפרט,מצריך שכיבה אפיים ארצה על פני האדמה,מה,שבימים טרופים אלה,ממלא את הלב ואת העין מיופייה האינטימי של החלמונית הזעירה. והתמונות שלה,הן כאן לפניכם:

לגלרית התמונות.

מנחם.